Sứ Mệnh, Tầm Nhìn & Giá Trị Cốt Lõi

Timeway hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống giáo dục mang đẳng cấp quốc tế, là những ngôi trường mang đầy tính sáng tạo. chuyên nghiệp. Timeway luôn học hỏi và hội nhập với tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đồng thời vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc.

TimeWay hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống giáo dục mang đẳng cấp quốc tế, là những ngôi trường mang đầy tính sáng tạo, chuyên nghiệp. TimeWay luôn học hỏi và hội nhập với tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đồng thời vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc.

Giá trị cốt lõi mà TimeWay tạo ra chính là định hướng cho tất cả trẻ em có thể vững vàng bước đi trên con đường hiện tại và tương lai, dựa trên nền tảng là những con người: TỰ LẬP – CAN ĐẢM – THÔNG THÁI – NHÂN VĂN